Luty 26, 2019 admin

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z prawa do informacji publicznej

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt.: „Otwartepaństwo.pl” o numerze : POWR 02.16.00-00-0058/17  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W związku z realizacją projektu pn. „Otwartepaństwo.pl” Fundacja Media 3.0 zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:

Prowadzenia 20 seminariów z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej i przetwarzania informacji publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Media 3.0
ul. Wincentego Pola 27/1-08, 44-100 Gliwice
tel. 784 347 283

kontak@media30.pl, www.media30.pl

NIP 6423184789, REGON 243421087

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 czterogodzinnych seminariów (łącznie: 80 godzin) z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej i przetwarzania informacji publicznych dla grupy łącznie około 200 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia:

Wspólny słownik Zamówień: CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Termin realizacji: od momentu podpisania umowy do października 2019 roku

Miejsce realizacji: cała Polska

Seminaria będą prowadzone na terenie największych miast Polski- terminy oraz miejsca przeprowadzenia seminariów będą ustalane przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Terminy i miejsca mogą ulec zmianie- w przypadku zmiany Zamawiający będzie na bieżąco informować Wykonawcę.

Dodatkowe informacje:

 1. Zamawiający zapewnia salę wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników;
 2. Grupę docelową seminariów stanowią studenci kierunków humanistycznych;
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów podróży Wykonawcy;
 4. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący 276 godzin miesięcznie – zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 5. Podczas seminarium Wykonawca jest zobowiązany do omówienia poniższych zagadnień:

Scenariusz szkolenia obejmujący komponent “ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej; ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP)”.

 1. Czym jest prawo dostępu do informacji publicznej? Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

1. Jak klasyfikować informacje posiadane przez naszą instytucję metodą “trzech kroków” w świetle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego?

– Czy “posiadasz” informacje? Na czym polega kontrola instytucji nad informacją?

– Czy informacja jest informacją o “sprawie publicznej”? Czy informacja jest “informacją sektora publicznego”? Czy wymaga utrwalenia? 

– Czy jesteś “podmiotem zobowiązanym”?

2. Jak odróżnić dostęp do informacji (access) od jej ponownego wykorzystywania (re-use)?

– unikanie pomyłek w określaniu rodzaju uprawnienia; metody analizy nadesłanych wniosków i kryteria wyboru prawidłowej procedury;

– postępowanie w przypadkach granicznych (“domagamy się dostępu do informacji, nie jej ponownego wykorzystania” i vice versa ); prawidłowa komunikacja z wnioskodawcą.

II. Prawo dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji w celu jej ponownego wykorzystywania

– prawo do uzyskania informacji prostej albo informacji przetworzonej;

– prawo wglądu do dokumentów urzędowych;

– prawo wstępu na posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów i samodzielna rejestracja ich przebiegu;

– prawo do uzyskania materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów;

III. Prawo dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji w celu jej ponownego wykorzystywania

– swoboda pozyskiwania informacji udostępnionej “bezwnioskowo” w BIP i w centralnym repozytorium informacji publiczne i ich ponowne wykorzystywanie;

– co powinno znaleźć się na stronie podmiotowej BIP ? Wymogi merytoryczne i techniczne informacji udostępnianych w BIP. Zabezpieczenie informacji w BIP;

– obowiązek publikacji metadanych i formatów danych przewidzianych w przepisach wykonawczych;

– podstawowe obowiązki redaktorów BIP związane z budową i kontrolą zawartości strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

IV. Prawo dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji w celu jej ponownego wykorzystywania

– ponowne wykorzystywanie informacji pobranej z BIP, “innej” strony internetowej lub z centralnego repozytorium;

– prawo do określenia warunków (w tym zezwolenia) na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

– prawo do zmiany warunków (w tym zezwolenia) na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

– prawo dostępu do informacji w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

– prawo dostępu do informacji przetworzonej celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

– prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym (strumieniowanie danych, usługi dedykowane).

V. Załatwianie wniosków o udostępnienie informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie.

– poszukiwanie informacji według wnioskowanych kryteriów, wyjaśnienie zakresu pism (“wniosków”) nieprecyzyjnych,

– oznaczenie informacji publicznych danymi osób odpowiedzialnych,

– oferowanie warunków ponownego wykorzystywania, budowa oferty, istotne postanowienia umowne, dodatkowe postanowienia umowne, dopuszczalność zastrzegania warunków i terminów,

– wymiarowanie “kosztów dodatkowych” (art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej) i opłaty (za ponowne wykorzystywanie).

VI. Odmowa dostępu do informacji publicznej oraz odmowa udostępnienia (przekazania) informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

przesłanki odmowne z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

– umorzenie postępowania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

– przesłanki odmowne z art. 6 i 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

– budowa decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub udostępnienia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania,

– postępowanie administracyjne (odwoławcze),

– budowa pism informujących o braku zastosowania ustawy ze względu na brak związku informacji ze “sprawą publiczną” (np. tzw. dokumenty wewnętrzne)

– dokument wewnętrzny w znaczeniu “wąskim” i  “szerokim”.

– materiały (dokumenty) robocze (zapiski, notatki, analizy, opinie, ekspertyzy, dokumenty audytorskie). Co to jest “proces decyzyjny” – kogo lub co chronimy w procesie w decyzyjnym?

– ład organizacyjny urzędu jako przedmiot ochrony prawnej

– ochrona służbowych numerów telefonów, adresów e-mail i innych danych kontaktowych

– dane opisujące działania maszyn, urządzeń lub zachowanie personelu. Dane wytwarzane automatycznie. Wieloznaczność tzw. “informacji technicznych”

– rejestracja (pisemna, audiowizualna, dźwiękowa) narad, spotkań, posiedzeń

– konsekwencje proceduralne zakwalifikowania informacji do kategorii dokumentów wewnętrznych. Problem “efektywnej” kontroli odmowy przed sądem administracyjnym

– węzłowe problemy związane z kontrolą sądowoadministracyjną dostępu do informacji publicznej lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

– odpowiedzialność karna za nieudostępnienie lub niepełne udostępnienie informacji publicznej.

VII. Podsumowanie szkolenia z udziałem uczestników. Analiza wybranych wątków i scenariuszy problemowych zgłoszonych przez uczestników. Przykłady pozytywne i negatywne rozwiązywania sytuacji spornych

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez pracowników Wykonawców), którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Minimum wykształcenie wyższe prawnicze;
 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej i przetwarzania informacji publicznych w łącznym wymiarze minimum 40 godzin przeprowadzonych szkoleń z powyższego zakresu.

Wyżej wymienione kwalifikacje powinny zostać potwierdzone na podstawie wypełnionych załączników 1 i 2.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny:

Cena – 100%

V TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Media 3.0 ul. Wincentego Pola 27/1-08, 44-100 Gliwice (osobiście lub przez doręczyciela/drogą pocztową) w godzinach funkcjonowania biura lub w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@media30.pl.
 2. Termin składania ofert upływa 05 marca 2019 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim długopisem oraz powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 4. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę przeprowadzonego szkolenia wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 5. Oferty złożone po terminie i/lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty takie można odebrać w miejscu wymienionym w pkt 1, w terminie do 30 dni od terminu składania ofert.

VI. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi drogą mailową wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w danej części zamówienia, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY:

   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
   3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
   4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim, które nie zostały wskazane w ofercie.
   5. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
 1. w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
 2. w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy) w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 3. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

VIII. OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIEŃ

Informacji dodatkowych dot. zapytania udziela Łukasz Żyła. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową na adres: konakt@media30.pl, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem tel. 784 347 283

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy

Poniżej dokument zapytania ofertowego do pobrania w formacie docx:

rozeznanie_prawo_do_informacji

Wspieraja nas